კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – ბეთანია

კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – ბეთანია

დანადგარის შესახებ: 

წარმადობა (მ3) – 1,6
მოცულობა (მ3) – 2,95
წონა (კგ) – 143
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 1330х1330х2380