კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – მარნეული

კერძო ობიექტი/საცხოვრებელი სახლი – მარნეული

დანადგარის შესახებ: 

წარმადობა (მ3) – 1
მოცულობა (მ3) – 1,42
წონა (კგ) – 60
გაბარიტები, სიგრძ/სიგ/სიმ – 1250х2000х950